ʙà Pʜươɴg ʜằɴg cʜíɴʜ tʜức tuɴg “ʙằɴg cʜứɴg vàɴg” để được tại ɴgoại: Sᴀu một ɴăm gào tʜét, ɴguyệɴ ở ẩɴ cả đời!

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ɢửɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴóɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ để ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟺-𝟷𝟶, ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟷, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ) ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ đếɴ ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ xɪɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà ʙảᴏ ʟãɴʜ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ. ᴛʀᴏɴɢ đơɴ, ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛố ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟺-𝟹 đếɴ ɴᴀʏ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ.

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋể ᴍìɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ʙảᴏ ʟãɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ʙà.

ᴛʀướᴄ đó, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟶, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟽, ᴛᴘ ʜᴄᴍ) đã ɢửɪ đơɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴏ ᴍẹ ʟà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜấɴ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ʟý ᴅᴏ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Ôɴɢ ᴛᴜấɴ đã ʟɪệᴛ ᴋê ᴍộᴛ số ʙằɴɢ ᴋʜᴇɴ, ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ, ɢɪấʏ ᴛʀɪ âɴ, ᴛʜư ᴄảᴍ ơɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ɢửɪ ᴛặɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ Đạɪ ɴᴀᴍ, ǫᴜỹ ʜằɴɢ ʜữᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó 𝟹 ʟᴜậᴛ sư ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sắᴘ ᴛớɪ.

𝟷 ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴜộᴄ Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, 𝟸 ʟᴜậᴛ sư Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜᴄᴍ đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍờɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷 ʟᴜậᴛ sư ᴛừɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ôɴɢ Đặɴɢ ʟê ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʟʏ ʜôɴ ɴɢàɴ ᴛỉ ᴠớɪ ʙà ʟê ʜᴏàɴɢ ᴅɪệᴘ ᴛʜảᴏ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ xáᴄ địɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʙàɴ ᴠề đờɪ sốɴɢ ʀɪêɴɢ ᴛư ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư ɴɢʜệ sĩ ʜàɪ ʜ.ʟ, ᴄᴀ sĩ ᴠ.ᴏ, ʙà ʜ.ɴ.

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ʙà ᴄó ᴠà ɴóɪ ᴠề 𝟹 ᴄá ɴʜâɴ ɴàʏ ᴅᴏ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, đọᴄ ʙáᴏ, ɴằᴍ ᴍơ ᴄʜứ ᴄʜưᴀ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢɪúᴘ ʙà ʜằɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢồᴍ ʙà ɴ.ᴛ.ᴍ.ɴ. (ᴛʀợ ʟý ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ), ôɴɢ ʜ.ᴄ.ᴛ. (ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ).

ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴóɪ ᴠề ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴅᴏ ʙà “ɴằᴍ ᴍơ ᴛư ʟɪệᴜ” ᴄòɴ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ɴ.Đ.ᴋ., Đ.ᴀ.ǫ. ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴛừɴɢ ᴄó ᴛêɴ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜʏềɴ. ɴɢᴏàɪ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜì ʙà ʜằɴɢ ᴄó ᴛʜêᴍ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴄộɴɢ ʜòᴀ ᴄʏᴘʀᴜs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *